Topologija je grana matematike koja se bavi geometrijskim strukturama i topološkim prostorima, pri čemu otvara pitanja neprekidnosti, povezanosti, neorijentabilnih površina, granica i paradoksa. Ali zašto je ona bitna u psihoanalizi?
Lakan je u svim razdobljima svoga učenja razvijao topologiju i podvlačio njenu važnost za psihoanalizu. Polazeći od Frojdovih shematizacija prostora psihičkog aparata putem nacrta (Ja, Nad-Ja, Id), topologiju je uveo kao nemetaforički prikaz analitičkog iskustva i strukture subjekta, ali ju je definisao takođe kao jednu od četri glavne discipline psihoanalitičke Škole (pored lingvistike, logike i antifilozofije).
Topologija sa time obeležava zaokret koji je lakanovska psihoanaliza napravila u konceptualizaciji subjekta, naročito u razlici prema pozitivističkim stavovima o subjektu kao konzistenciji. Ovaj topološki stav danas orijentiše klinički rad i mogućnost prenošenja znanja kojeg proizvodi.
Predavanje će na osnovu topoloških objekata (Mebijusova traka, torus, ukrštena kapa, Klajnova boca) i čvorova (Boromejski čvor), prezentovati važnost topologije za definiciju subjekata i paradokse nesvesnog (odnos između zahteva i želje, svesnog i nesvesnog, subjekta i govora, jezika i realnog…).
Predavanje je deo celogodišnjeg ciklusa seminara Metamorfoze subjektivnosti koji se održava u okviru prve lakanovske psihoanalitičke Škole na Balkanu. 

PRIJAVE: 

Popunjen prijavni obrazac pošaljete putem e-maila na info@sdzlp.si ili redovnom poštom na adresu Berčičeva 3, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija.

PRIJAVNI FORMULAR – Seminar 2020-21

Uplata se može izvršiti na račun Slovenačkog društva za lakanovsku psihoanalizu ili putem PayPal (SI56610000012723255, Delavska hranilnica D.D Ljubljana, Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana).

Mogućnost plaćanja na 5 mesečnih rata (bez kamate). 

CENA ZA CELOGODIŠNJI SEMINAR: 480 EUR